COURSE & BOOK REVIEW SERIES #1 FOR TTOASET

05-16-2021 TTOASET COURSE & BOOK REVIEW

VERSES 1 & 2  BOOK GLOSS PGS.  83-84

 

video